EMS.for.me

Q/A MY house and my school

Äntligen en frågestund här i bloggen. Det var ett tag sen. Nu har jag tagit och samlat ihop alla frågor och kommer svara på alla.

Många är som jag förstår nyfikna på hur jag har fått det här huset (inte normalt att en 18 åring får ett eget hus liksom). Och hur stort det är och när det är klart.

Min pappa äger två gårdar(hus), de ena huset(alltså som är mitt nu) stod öde innan jag fick tanke på att börja renovera det och ordna de till mitt. Det stod alltså öde, det har de gjort i några år. Jag har länge letat lite smått efter något eget, nu när jag fick denna tanke så känner jag att jag kör på det! Pappa äger ju de än och betalar allt, då jag inte har något jobb än eller någon annan slags inkomst. Så det är otroligt bra att ha hans stöd. Han är liksom bara glad att jag vill bo där, veta att det inte inte står helt tomt. Det är min pappas barndomshem, så det står mig väldigt nära mitt hjärta. Och jag är glad att jag äntligen har fattat att det står nära mig, känner att jag kommer trivas så otroligt bra där.

Den andra gården som vi eller pappa äger ligger brevid mitt hus, så kommer inte flytta långt som känns bra. Men skönt att äntligen få något eget liksom.

Huset är ganska stort för att en person ska bo där. Men ändå ganska litet för en familj, en 4 rums hus med kök och två badrum. På nedervåningen finns köket ett av badrummen och även det rummet som är störst i huset. Det rummet som är störst kommer jag dela av, den ena delen där man kommer in så ska jag ha mitt lilla kontor har jag tänkt. Och sen längre in i rummet ska jag ha min matsal, ett slags finare rum när man får gäster helt enkelt. Det är mina tankar om det rummet just nu. Men har inte börjat fixat på nedervånningen så har inte haft så mycket tankar om just det.

Köket ska vara ganska ljust, med gråa eller vita köksluckor i en lite gamlare och lantligare stil då jag bor på landet och känner att jag vill ha de där lantliga kvar i huset då det är ett ganska gammalt hus. Och jag gillar faktiskt stilen väldigt mycket! Mer om just köket kommer senare när jag väl har börjar på nedervåningen som sagt.

Nu till övervåningen. När man kommer upp för trappen så kommer man upp och har tv rummet rakt fram. Sedan till vänster är balkongen, till höger rakt fram kommer sovrummet vara. Utanför rummet till höger finns den lilla badrummet, och till vänster finns klädkammaren. Klädkammaren har ni sett och den är ljus med en fin blomtapet som jag verkligen älskar. Tv-rummet kommet vara med en grå glittrig tapet, även en till tapet just där tv:en ska stå. Mer om det kommer när jag väl kan visa er det.

Sovrummet ska en panel sättas upp som ska målas vitt, och med en tapet längre upp som ska vara vit med ett blommigt mönster har jag tänkt. Har inte börjar med sovrummet än. Men har kollat ut en tapet som ska köpas hem när man väl börjar med det.

Nu har ni fått en lite bild om hur det ser ut i mitt lilla huset. Så klart kommer bilder om allt som fixas när jag väl har fixat allt. Har även tänkt att fixa en video på det med!

----------

Om skolan och hur det ser ut. - Jag har nu väldigt länge tänkt hur jag ska göra. Och tänkt på många alternativ för mig. Har fått hjälp och tips om olika skoler och kurser. Men nu känner jag att jag har kommit på rätt spår. 

Fick en spontan tanke förra veckan. Att jag kanske ska ge en person som kan hjälpa mig en chans. Och det gjorde jag konstigt nog. Skicka iväg ett mejl berätta hur jag ville ha det. Och i går så var jag på ett samtal, fick berätta allt för henne. Hur jag vill ha det och hur jag vill gå till väga.

På tisdag ska jag åka dit igen och titta på skolan och träffa en samordnare för just de programmet jag ska gå för att kunna läsa upp mina betyg för att jag ska kunna börja på de program jag vill gå. Det är väl just på tisdag som jag får se hur det ska gå till.

Kommer läsa distans, att plugga hemma och sen åka upp några gånger i veckan till skolan.. Det känns bra, det är så jag vill ha det! Men det är på tisdag jag får veta hur det blir på riktigt som sagt. Jag är inte så nervös faktiskt. Kommer väl på tisdag.. Men jag känner att det är jag som har bestämt det här, jag har bestämt hur jag vill ha det och det är så skönt tycker jag.

Känner att det är så skönt att göra en spontan sak. Jag har jämt varit en sån som har tänkt efter hela tiden. Men nu känner jag att jag släppa det lite. Allt har sin mening. Och detta känns bra så nu får jag bara så hur det går. Men jag är riktigt taggad på att börja plugga igen, nu kör jag bara!

Vad har jag för tankar på just program jag vill söka till då?

Jag har två alternativ. Gå en häst inriktad utbildning eller något med det jag verkligen har som dröm. Jag vill ju kunna växa med min utbildning i bloggen, vill kunna blogga om det här liksom. Och det känner jag att jag inte kan göra om jag går något häst inriktat.

Har haft tankarna på stylist. Men känner att det inte finns något jobb inom det. Och man kan inte jobba "privat" heller med det. I all fall inte som jag vill jobba med det. Vill kunna gå någon utbildning som man får jobb nästan direkt på något vis. Så har tänkt mig frisör. Då kan jag lära mig allt om hår och även kunna jobba lite privat i början. Vill utbilda mig till något som jag verkligen kan bli något av, jag känner att frisör kan jag bli något av.

Vill inte ångra mig sen och lägga ner flera tusantals kronor på en frisör utbildning om jag nu kan få just den utbildningen gratis på ett gymnasium. Så kommer känna mig riktigt dum om jag nu inte tar denna chans.

Hur blir det då med make up utbildningarna? Vill jag inte utbilda mig inom det?

Självklart vill jag utbilda mig till något som gör att jag kan jobba med make up. Det är ju som en dröm som skulle bli sann. Men känner att jag måste tänke på hur jag ska börja. Känner att jag fått ett mer vuxet och mognare tänk. Och jag måste tänka på hur jag ska börja och hur jag ska få råd med alla utbildningarna som jag ska gå så jag kan få leva min lilla dröm någon dag. Som jag även ska kunna leva.

Men just för att bli något inom det går det inte bara att vara en hår och make up stylist. I all fall inte så jag vill jobba och ha det. Så har kollat på olika utbildningar för just make up artist. Artist är en mer bredare utbildad stylist för just make up och man får lättare jobb inom det om man nu ville jobba i en butik som man sminkar människor. Man blir mer profionell helt enkelt i själva området make up. Och det är så jag vill ha det! Vill kunna gå en utbildning som gör att jag får jobb inom det som sagt. Och då är denna utbildning perfekt.

Har även tankarna på att gå en make up specialist utbildning också. Men det får jag se när jag väl ska fixa det. Planer har jag helt klart!

----------

//Finally, a question and answer session here in the blog. It was a while ago. Now I have taken and collected all the questions and will answer all.

Many are as I understand curious about how I got this house (not normal to 1:18 year old gets its own house as well). And how big it is and when it is finished.

My dad owns two farms (house), the one house (that's mine now) stood deserted before I got the idea to start renovating it and organize the middle. It was thus deserted, they have done a few years. I have long been looking for something a little bit own, now that I got this idea, I feel that I run on it! My dad owns the they and pay it all, then I do not have a job than, or any other type of income. So it's great to have his support. He's just kind of glad that I want to stay there, knowing that it is not completely empty. It's my dad's childhood home, so it stands me very close to my heart. And I'm glad that I have finally grasped that it stands close to me, know that I will enjoy so incredibly well there.

The second farm that we or dad owns is next to my house, so will not move far that feels good. But nice to finally get something of their own as well.

The house is pretty big for a person to live there. But still quite small for a family, a 4 bedroom house with kitchen and two bathrooms. Downstairs is the kitchen one of the bathrooms, and even the room which is the largest in the house. The room is greatest, I will share the, one part where you come in, I'll have my little office, I have supposed. And then further into the room, I will have my dining room, a sort of fancy room when you have guests simply. Those are my thoughts on the room right now. But has not started whacked on nedervånningen so have not had so much thought about just that.

The kitchen should be fairly light, with gray or white kitchen cabinets in a little gamlare and more rural style since I live in the country and feel that I want those rural left in the house when there is a rather old house. And I actually like the style very much! More about the right kitchen will come later once I have started downstairs as I said.

Now to the second floor. When coming up the stairs will lead you up and have tv room straight ahead. Since the left is the balcony, to the right of straight ahead the bedroom will be. Outside the room to the right is the small bathroom, and on the left there closet. The wardrobe, have you seen and it is bright with a nice floral wallpaper that I really love. The TV room come be with a gray glittery wallpaper, also to wallpaper just where the television is to be left. More on that coming once I can show you that.

The bedroom should be a panel set up to be painted white, and with a wallpaper further up which should be white with a floral pattern, I thought. Do not start with the bedroom yet. But've checked out a wallpaper to be purchased home when one begins with it.

You now have a little picture of how it looks in my little house. Of course, pictures of everything that is fixed once I've fixed everything. Has also supposed to fix a video on it!

----------

If the school and how it looks. - I now have very long thought what I should do. And the thought of many options for me. Have received help and tips on various skoler and courses. But now I feel I have come on track.

Got a spontaneous thought last week. Maybe I'll give a person who can help me a chance. And I did strangely. Send an email to tell you how I wanted it. And yesterday I was on a call, got to tell her everything. How I want it and how I want to proceed.

On Tuesday I will go there again and look at the school and meet a coordinator for just the program I'm going to read up my grades because I'll be able to start the program I want to go. That's precisely on Tuesday I'll see how it's done.

Will read remotely, to study at home and then go up a few times a week to school .. It feels good, it's the way I want it! But it's Tuesday I may know how it gets on really being said. I'm not so nervous indeed. Will come on Tuesday .. But I feel that it is I who have decided this, I have decided how I want it and it's so nice I think.

Feel it is so nice to make a spontaneous thing. I've still been one of those who have thought after all the time. But now I feel I let go a little. Everything has its meaning. And this feels good, so now I just get so how it goes. But I'm really psyched to start studying again!

What are my thoughts on that program I want to search for, then?

I have two options. Join a horse training or something with it, I really have that dream. I want to be able to grow with my training blog, want to blog about this as well. And I feel I can not do if I go any horse-oriented.

Have had thoughts of stylist. But know that there is no job in it. And you can not work "private" it either. In any case, not that I want to work with it. Want to go any training that you get a job almost immediately in any way. So have imagined hairdresser. Where can I learn all about the hair and also able to work a little private in the beginning. Want to train me to something that I can really become one of the, I feel hairdresser can I become something of.

Do not want to regret it later and put down several thousands of dollars on a hairdressing training if I can get the right training for free at a gymnasium. So will feel really stupid if I do not take that chance.

What about the make-up programs? I do not train me in it?

Obviously, I want to educate myself to something that allows me to work with make up. It's like a dream that would come true. But feel I have thought about how I should begin. Feel I got a more adult and more mature mindset. And I have to think about how to begin and how to acquire afford all the courses that I should go so I can live my little dream some day. As I also be able to live.

But just to be something in it, it can not only be a hair and make up stylist. In any case, not that I want to work and have it. So've been checking out various training just for make up artist. Artist is a more broader trained stylist right make up and it gets easier job in the if one wanted to work in a shop that they make up people. You become more profionell simply in the area make up. And that is how I want it! Want to get an education that allows me to get a job in what is said. And then this educational ideal.

Have even thinking of going a make up specialist training as well. But it will I see when I will train myself to it!

 

 

 

Kommentarer

Laddar kommentarer...
Visa alla kommentarer
Formuläret laddas